Condicions de venda

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condiciones Generals de Venda (d'ara endavant les "CCGG") regiran les relacions contractuals entre Kurundu i els seus clients consumidors, entenent per aquests, les persones físiques que actuen amb propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànims de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial (d'ara endavant, el "Client"), derivades de les vendes de productes (d'ara endavant, el "Producte" o els "Productes") que Kurundu realitzi al Client per les comandes que aquest li demani i que Kurundu accepti.

Les comandes de venda de Productes es regiran, doncs, per les CCGG; que es completaran, en el seu cas, per les condicions particulars que puguin pactar Kurundu i el Client.

Només es permet la venda de productes a clients majors d'edat.

2. General

Totes les vendes dels Productes efectuats pel Venedor estan subjectes a les presents CCGG, llevat que s'estipuli el contrari. No tindran valor ni efecte jurídic altres condicions o pactes que no han estat acceptats expressament i per escrit pel Venedor.

En el cas que els Tribunals competents declaressin qualsevol disposició d'aquestes CCGG nul·la, això no afectarà a la resta de disposicions d'aquestes CCGG que continuaran en vigor. En aquest supòsit, les parts negociaran i tractaren d'arribar a un acord sobre el text d'un article alternatiu, que substitueixi a la disposició derogada, les intencions i el contingut de les quals sigui el més similar amb aquesta última.

3. Com fer una comanda

Pot fer una comanda per Internet en la nostre pàgina Web: www.kurundu.es o www.kurundubcn.com (24h/dia, tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any.)

4. Preu total

Els preus de venda indicats al catàleg i la web es mostren en euros i tots els preus inclouen l'IVA. www.kurundubcn.com i www.kurundu.es podran realitzar promocions exclusives d'aquest canal, reservant-se el dret de variar els preus i ofertes amb respecte a altres canals.

5. Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament s'afegiran al total de l'import dels productes seleccionats i degudament desglossats abans de realitzar la comanda.

Les despeses d'enviament són variables en funció del país de destí de l'enviament.

6. Procediments de pagament, entrega y execució

6.1. Formes de pagament

Amb tarja de crèdit i/o dèbit (visa, mastercard, etc): pagament 100 % segur a través de la passarel·la de pagament de "La Caixa".

Amb PayPal.

Amb transferència bancaria.

6.2. Modalitat d'enviament

Els productes comprats en Kurundu s'enviaren a Espanya aplicant una tarifa de servei de Mondial Relay o Correos España.

També realitzem enviaments a la resta del món. El transportista y el termini de lliurament poden ser variable en funció del país de destí.

Kurundu no es fa responsable de les taxes de duana o impostos amb els que es gravin els enviaments.

La comanda serà enviada a la direcció que va indicar en el moment en el que va fer la seva compra. Kurundu fa tot el possible per respectar els terminis d'entrega esmentats en la web.

Kurundu li enviarà la comanda sense cap retard indegut i com a molt tardar en el termini de 30 dies naturals a partir de la confirmació del pagament de la demanda realitzat.

Li aconsellem que al rebre el seu paquet verifiqui que tot està conforme amb la seva comanda i en perfecte estat. Si detectés qualsevol anomalia originada per la manipulació durant el seu enviament, signi i indiqui-ho a mà en albarà. No obstant, disposa d'un termini de 48 hores per indicar-nos en el correu envios@kurundu.es la incidència que tingui.

6.3 Disponibilitat

De no trobar-se disponible el bé o servei contractat, li podem subministrar sense augment de cost un bé o un servei de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat.

En aquest cas, el Client podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos terminis que si es tractessin del bé inicialment requerit.

7. Dret de desistiment

7.1. Condicions del dret de desistiment

El Client tindrà un termini de 30 dies naturals a partir de la confirmació del pagament de la comanda realitzada. En aquest cas Kurundu reemborsarà tot pagament rebut, excloent les despeses d'entrega i restant els costos de devolució els quals és igual al d'enviament, sense retards indeguts i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data de rebre el paquet amb els productes retornats i en correctes condicions.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels bens resultants d'una manipulació dels mateixos distinta a la necessària per establir la seva natura, les seves característiques o funcionament.

Si el producte que reps està o presenta signes d'estar danyats pel transport, et preguem que ho facis constar en la signatura de l'albarà d'entrega.

Si compres diversos productes en una mateixa comanda pots realitzar una devolució parcial, és a dir, retornar només el producte o productes amb els que no estàs conforme.

El Client haurà de retornar o entregar a Kurundu, sense cap retard indegut i, en qualsevol cas, en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment sobre el producte o els productes adquirits.

Kurundu podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els bens, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels bens, segons quina condició es compleixi primer.

7.2. Exercici del dret de desistiment

A tal efecte, el Client ha de comunicar la decisió d'exercir el dret de desistiment, a través del e-mail atencioncliente@kurundu.es indicant les seves dades de contacte i nombre de comanda. En tal cas, Kurundu li comunicarà sense retard i en un suport durador el justificant de recepció del desistiment.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament que hagis utilitzat per la transacció inicial.

Pots sol·licitar de forma gratuïta que Kurundu gestioni amb un transportista la recollida en el teu domicili de la compra per la seva devolució. En cas d'enviament internacional s'aplicarà les despeses de transport vigents per l'entrega de les compres.

7.3. Excepcions al dret de desistiment

No podran ser objecte de dret de desistiment:

  • El subministrament de bens o la prestació de serveis els quals el seu preu depengui de fluctuacions del mercat financer que Kurundu no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
  • El subministrament de bens confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzades.
  • El subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • El subministrament de bens precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o de higiene i que hagin sigut desprecintats després de l'entrega.
  • El subministrament de bens que després de la seva entrega i tenint en compte la seva natura s'hagin mesclat de forma indissociable amb altres bens.
  • El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel Client després de l'entrega.
  • El subministrament de bens que hagin sofert danys per la manipulació del Client després de l'entrega.

7.4. Instruccions de devolució

Els articles a retornar s'han d'empaquetar en la seva mateixa caixa per assegurar que arribin en bones condicions. Precinti bé el paquet.

Les peces de roba hauran d'estar en perfecte estat, amb la seva etiqueta corresponent i amb la factura/albarà de compra.

En cas que la caixa associada al producte no arribi en les mateixes condicions en que l'has rebut, no es realitzarà el reemborsament.

8. Garantia de legal conformitat

Kurundu com a venedor, respondrà davant el Client, en els terminis establerts en el Real Decreto 1/2007 pel que s'aprova el Texto Refundido de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios de qualsevol falta de conformitat que es manifesti en el termini de dos anys des del moment de l'entrega del producte.

Excepte prova en contra, s'entendrà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors a l'entrega del producte ja existien quan la cosa es va entregar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la natura del producte o l'índole de la falta de conformitat.

9. Procediment per atendre reclamacions

Per comunicar-nos alguna possible incidència en el servei o consultar-nos/suggerir-nos el que vostè desitgi, pot seleccionar les opcions de Consultes/Incidències o de Suggeriments.

Si considera que Kurundu ha incomplert algun compromís legal o pactat documentalment amb vostè, té dret a presentar una reclamació per mitjà de correu electrònic a la direcció atencioncliente@kurundu.es.

10. Legislació i tribunals competents

Tots els acords emparats per aquestes Condicions Generals, així com qualsevol disputa o diferència sorgida entre les parts, es troba sotmesa a jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals del consumidor.

El contracte se sotmès a la legislació espanyola.

11. Sobre la plataforma de resolució de litigis en línia

Si tens una reclamació, o creus que no hem gestionat la teva reclamació de forma satisfactòria, si us plau, contacti'ns abans d'enviar una reclamació per mitjà de la plataforma de Resolució de litigis en línia. En Kurundu ens prenem el servei d'atenció al client amb molta serietat i adoptem els estàndards més alts en el que es refereix a gestió, resposta i resolució de les preocupacions dels nostres clients.

Si no resolem la teva reclamació i vols presentar una reclamació amb relació a alguna comanda realitzada en kurundu.es a la plataforma de resolució de litigis en linea pots dirigir-te aquí.

Condicions d'ús de la web

1. Usuaris

L'accés i/o ús de les websites de kurundu.es y kurundubcn.com atribueix la condició d'Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions d'Ús reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Kurundu, com a titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en es mateixos (a títol enunciatiu, imatges, so,  àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, accés i ús), titularitat de Kurundu o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats, En virtut del que disposa en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l'autorització de Kurundu. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Kurundu.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Kurundu no es fa responsable, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en tots els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

Kurundu es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als seus websites i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d'Ús.

Kurundu perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com a qualsevol utilització indeguda dels seus websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

4. Modificacions

Kurundu es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en els seus websites, podent canviar, suprimir o afegint tant els continguts i serveis que es prestin per mitjà de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en els seus websites.

5. Enllaços

En el cas que en les websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Kurundu no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En qualsevol cas, Kurundu assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password